Το σύμβολο της πίστης των ιερέων

1. Εμπορευόμεθα τον ἕναν Θεόν©, Πατέρα©, Παντοκράτορα©, ενοικιαcτή οὐρανοῦ καὶ γῆc©, ὁρατῶν τε πάντων νομιcμάτων καὶ μετοχών©.

2. Καὶ εἰc ἕνα Κύριον Ἰηcοῦν Χριcτόν©, Τίμιον Επιπλοποιόν και Δημιουργόν τηc Χλιδήc Μαc τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ μυαλού μαc δημιουργηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· φῶc ἐκ φωτόc, ευρώ ἀληθινὸν ἐκ ευρώ ἀληθινοῦ, πουληθέντα οὐ χαριcθέντα, φανταcιωθέντα τῷ Πατρί, δι’ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο από τα χέρια μαc.

3. Τὸν δι’ ἡμᾶc τοὺc άπλυcτουc ἀνθρώπουc καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν οικονομικήν cωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ cαρκωθέντα ἐκ πνεύματοc Ἁγίου καὶ Μαρίαc τῆc Παντρεμένης Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήcαντα.

4. Cταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ταc τcέπεc ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα και μερίδιον ουκ λαμβάνειν παρά του μη έχοντοc.

5. Καὶ ἀναcτάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρα κατὰ ταc cυμφωνηθέντα cτο cυμβόλαιο ώρα και ημέρα.

6. Καὶ ἀνελθόντα εἰc τοὺc οὐρανοὺc αι μετοχέc μαc καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τηc Εθνικήc Τραπέζηc και άλλων φιλοπτώχων ιδρυμάτων.

7. Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ cκανδάλων κρῖναι ζῶνταc καὶ νεκρούc, οὗ τῆc αμετρήτου περιουcίαc μαc οὐκ ἔcται τέλοc.

8. Καὶ εἰc τὸ Χρήμα τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ των Πολιτικών επιχορηγόμενον, τὸ cὺν Καγιέν καὶ Χρυcόν cυμπροcκυνούμενον καὶ cυνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆcαν διὰ τῶν προφητῶν.

9. Εἰc μίαν, Πλουcίαν, Μονοπωλιακήν καὶ Κρατικήν Ἐκκληcίαν.

10. Ὁμολογῶ ἓν ξέπλυμα χρημάτων εἰc ἄφεcιν ἁμαρτιῶν.

11. Προcδοκῶ ἀνάcταcιν χαζών.

12. Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντοc αἰῶνοc ειc υγειάν των κορόιδων.

Ἀμήν.

* Το παραπάνω κείμενο αποτελεί προϊόν της εγκεφαλικής μου λειτουργίας και δεν είναι αναδημοσίευση. 🙂